Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej

06-03-2019

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych ogłasza postępowanie, prowadzone w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – zastosowano zasadę konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe (z załącznikami) zostało opublikowane za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Ponadto zapytanie ofertowe (z załącznikami) zamieszczone zostało na stronie Zakładu

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych zamówień.

Zapraszamy podmioty zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu do zapoznania się z ww. zapytaniem ofertowym oraz do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00.