Wsparcie z Unii Europejskiej

finansowanie


31 maja 2019 r.

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych ogłasza postępowanie, na przebudowę witryny internetowej wraz z rozbudową o moduł B2C (business-to-consumer) do obsługi procesów ofertowania oraz zamawiania produktów i usług firmy, w ramach projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień – pobierz
Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz.

Zapraszamy podmioty zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu do zapoznania się z ww. zapytaniem ofertowym oraz do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu: 10 czerwca 2019 r.


22 kwietnia 2019 r.

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę:
POLCOM PRZEMYSŁAW KIMLA
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa

Oferta uzyskała 90 punktów, liczonych wg kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym.
Oferta spełniała wymogi określone w Zapytaniu ofertowym.


6 marca 2019 r.

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych ogłasza postępowanie, prowadzone w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – zastosowano zasadę konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe (z załącznikami) zostało opublikowane za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Ponadto zapytanie ofertowe (z załącznikami) zamieszczone zostało na stronie Zakładu

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych zamówień.

Zapraszamy podmioty zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu do zapoznania się z ww. zapytaniem ofertowym oraz do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00.


25 października 2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych, na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w dniu 24 października 2018 r. – rozpoczyna realizację projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, Osi priorytetowej 2. „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez zakup precyzyjnego urządzenia wycinającego: wycinarki laserowej do cięcia metali, zastosowanie najnowszej technologii wydajnego wycinania dowolnych kształtów z blach oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Projekt jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Świętokrzyskiego, tj. projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację Województwa Świętokrzyskiego: Przemysł metalowo-odlewniczy, obszar: wyroby metalowe gotowe.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów, które stanowią innowację produktową w skali krajowej. Ponadto w ramach projektu nastąpi wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), przeprowadzonych przez jednostkę naukową oraz zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji oferty Zakładu, wpłynie na zmniejszenie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, umożliwi rozwijanie relacji z kontrahentami i kooperantami oraz wzmocni pozycję konkurencyjną firmy.

Projekt charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności w skali kraju oraz zakłada wzrost zatrudnienia.

Nr umowy: RPSW.02.05.00-26-0104/17-00
Wartość projektu ogółem: 1 837 620 PLN
Dofinansowanie UE: 709 500 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.

finansowanie