Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

25-10-2018

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych, na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w dniu 24 października 2018 r. – rozpoczyna realizację projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, Osi priorytetowej 2. „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez zakup precyzyjnego urządzenia wycinającego: wycinarki laserowej do cięcia metali, zastosowanie najnowszej technologii wydajnego wycinania dowolnych kształtów z blach oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Projekt jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Świętokrzyskiego, tj. projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację Województwa Świętokrzyskiego: Przemysł metalowo-odlewniczy, obszar: wyroby metalowe gotowe.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów, które stanowią innowację produktową w skali krajowej. Ponadto w ramach projektu nastąpi wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), przeprowadzonych przez jednostkę naukową oraz zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji oferty Zakładu, wpłynie na zmniejszenie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, umożliwi rozwijanie relacji z kontrahentami i kooperantami oraz wzmocni pozycję konkurencyjną firmy.

Projekt charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności w skali kraju oraz zakłada wzrost zatrudnienia.

Nr umowy: RPSW.02.05.00-26-0104/17-00
Wartość projektu ogółem: 1 837 620 PLN
Dofinansowanie UE: 709 500 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.